• Phone Number: 0 850 532 8 666
 • Mail: info@winlife.com.tr
  • Türkçe
  • İngilizce
  • Rusca

  İlgili Kişi Başvuru Formu

  İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU
  GENEL AÇIKLAMALAR
  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” ya da “Kanun”) kapsamında ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine veya bu kişilerin yasal temsilcilerine (“Başvuru Sahibi” veya “İlgili Kişi”), KVKK’nın 11. maddesinde kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenmek, işlenmişse bunları talep etmek, verinin muhtevasının eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini, hukuka aykırı olması halinde ise silinmesini, yok edilmesini ve buna göre yapılacak işlemlerin verilerin açıklandığı üçüncü kişilere bildirmesini ve verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zararlarının giderilmesine ilişkin talepte bulunma hakkı düzenlenmiştir.
  KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu sıfatıyla Winlife Global Gıda İç ve Dış Tic. A.Ş kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin taleplerinizi iletmeniz gerekmektedir. Talepleriniz Veri Sorumlusuna Başvuru ve Usul Esasları Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) 6. maddesi uyarınca, tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Tebliğ’in 7. maddesi gereğince ücret alınabilir.
  BAŞVURU YÖNTEMİ
  Posta Yoluyla veya Şahsen Başvuru: Başvuru Sahibi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu ile kimliğinizi gösterir belgelerle birlikte Winlife Global Gıda İç ve Dış Tic. A.Ş’ ye ait , ŞEHİRGÖSTEREN MAHALLESİ 68086 NOLU SOKAK NO:4/B/1 Şehitkamil/GAZİANTEP adresine bizzat veya posta yoluyla başvuru yapabilirsiniz.
  Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Başvuru: Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanarak doldurulmuş başvuru formunu, tarafınıza ait KEP adresinden WİNLİFE’a ait winlife@hs01.kep.tr KEP adresine göndermek suretiyle başvuru yapabilirsiniz.
  Ayrıca Noter kanalıyla veya hukuken geçerli ve kimliği doğrulama imkânı sağlayan yöntemlerle de başvuru yapılabilir. Başvurularda yukarıda belirtilen hususlara ilgili yöntem imkân verdiği ölçüde uyulması, başvurunun olumlu ve kısa sürede sonuçlanma ihtimalini arttıracağı için tavsiye edilir.
  Başvuru zarfının üzerine veya elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi/Değişiklik Talebi” yazmanız durumunda daha hızlı cevap alabileceğinizi hatırlatırız.


  İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU
  İLGİLİ KİŞİ BİLGİLERİ

  Adı Soyadı:

  Uyruk:
  ☐ Türkiye
  ☐ Diğer: (lütfen belirtiniz) ……  TCKN:
  Veya
  Pasaport No / Yabancı Kimlik No:

  Tebligata Esas Yerleşim Yeri veya İş Yeri Adresi:

  KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi:

  Elektronik posta adresi:

  Telefon No / Faks No:  WİNLİFE İLE OLAN İLİŞKİNİZ  ☐ Winlife Çalışanı / Eski çalışan
  Çalıştığı yıllar:

  ☐ Çalışan adayı (Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım)
  Başvuru tarihi:  ☐ Stajyer / Stajyer Adayı
  Açıklama:

  ☐ Tedarikçi Yetkilisi/ Çalışanı
  Açıklama:

  ☐ Ziyaretçi
  Açıklama:

  ☐ Hissedar/ Ortak
  Açıklama:  ☐ Müşteri
  Açıklama:

  ☐ Diğer
  Açıklama:  BAŞVURU İÇERİĞİ  Başvuru Yapılan Veri Sorumlusu
  Winlife Global Gıda İç ve Dış Tic. A.Ş’ ye ait , ŞEHİRGÖSTEREN MAHALLESİ 68086 NOLU SOKAK NO:4/B/1 Şehitkamil/GAZİANTEP  Başvuru Kapsamında İletilecek Talep Konusu

  1. ☐ Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.


  2. ☐ Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep ediyorum.


  3.☐ Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.


  4. ☐ Kişisel verilerimin yurt içi veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılması söz konusu ise, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum.


  5. ☐ Kanunen öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini veya anonimleştirilmesini istiyorum.


  6. ☐ Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olduğunu düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.


  (Lütfen açıklama kısmına düzeltilmesini istediğiniz kişisel veriniz ile ilgili detaylı bilgi veriniz.)


  7. ☐ Talebim üzerine kişisel verilerimde değişiklik yapılması halinde, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bunun bildirilmesini istiyorum.


  8. ☐ Kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz ediyorum.


  9. ☐ Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.


  (Lütfen zararınızın hangi veri işleme faaliyeti sonucunda, ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı hakkında açıklama bölümünde detaylı bilgi veriniz.)

  AÇIKLAMALAR:
  6 veya 8 numaralı talepler seçilmişse, başvurunuza eksiksiz şekilde yanıt verilebilmesi için başvuru kapsamının belirli, açık ve anlaşılabilir olması gerekmektedir.  EKLER:  Ekte bilgi ve belge paylaşıyorsanız lütfen belirtiniz.  Başvurunuza Cevap Yöntemi
  (Herhangi bir cevap yöntemi tercih edilmemesi halinde başvurunun yapıldığı yöntem ile cevap verilecektir)  ❏ Başvuru sonucunun, posta aracılığı ile tebligata esas yerleşim yeri / iş yeri adresime gönderilmesini istiyorum.
  ❏ Başvuru formunda belirttiğim elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.
  ❏ Elden şahsen veya vekilim* aracılığıyla teslim almak istiyorum.
  *Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.

  İşbu başvuru formu; taleplerinize doğru, eksiksiz şekilde ve kanunda belirtilen sürede cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir. Veri sorumlusu olarak yetkisiz kişilerin başvuruda bulunarak kişisel verilere yetkisiz şekilde erişmesini engellemek ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için ek evrak ve bilgi (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkımızı saklı tutarız. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması, yanlış/yanıltıcı bilgilerle ya da yetkisiz başvuru yapılması halinde başvurunuz reddedilerek, usulsüz işlem yapan kişi hakkında yasal yollara başvurulacaktır.


  Tarih:
  Başvuru Sahibi Adı Soyadı:
  İmza
  (KEP üzerinden yapılan başvurularda e-imza kullanılabilir):
  Başvuru sahibiyle ilişkinize ilişkin bilgiler ve/veya yetkinizi gösteren vekâletname, nüfus kayıt örneği ya da ilgili belgeyi başvurunuza ekleyerek gönderiniz.